Všeobecné obchodní podmínky

společnosti V A L M E s.r.o., se sídlem Baradnov 251, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava,
IČ: 25412892, zaspané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem pod spis. zn. C 16449
(dále jen „podmínky“)

Článek I.

Vymezení pojmů

1.1) Prodávajícím se podle těchto podmínek rozumí obchodní společnost V A L M E s.r.o., IČ 25412892, se sídlem Barandov 251, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 16449.

1.2) Kupujícím se dle těchto podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která projeví vůli vyjadřující zájem zakoupit u prodávajícího předmět koupě, a to zadáním objednávky ústní, telefonické, elektronické – doručené na e-mailové adresy prodávajícího (doména valme.cz) nebo provedené prostřednictvím webového formuláře na adrese www.valme.cz

1.3) Předmětem koupě se dle těchto podmínek rozumí materiál, výrobek či zboží, které kupující objedná nebo zakoupí u prodávajícího. Jedná se především o nákup: betonářské (armovací) výztuže zpracované prodávajícím do tvaru, délek a v množství dle požadavku kupujícího; svařované kari sítě; distanční materiál pro armování; pomocné prvky pro bednění monolitických konstrukcí; ocelový drát. Součástí předmětu koupě může být i služba spočívající v dopravě materiálu na místo určení dle požadavku kupujícího a manipulace s dodávkou spojená (nakládka/vykládka).

1.4) Kupní cenou se rozumí cena sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření obchodu. Základem pro stanovení kupní ceny je běžná ceníková cena prodávajícího, ke které může prodávající poskytnout s ohledem na množství, náročnost zpracování a ostatní okolnosti slevu. Pokud se prodávající a kupující dohodnou na nižší ceně než je aktuální platná ceníková cena prodávajícího, potvrdí si tuto cenu vzájemně v písemné formě, tj. např. potvrzením objednávky, uzavřením smlouvy, či jinou písemnou formou, to vždy takovým způsobem, aby v budoucnu nedošlo k pochybnostem o její výši, neboť v opačném případě a v případě sporu se má za to, že kupující koupil předmět koupě od prodávajícího za aktuální ceníkovou cenu, platnou v den objednávky, resp. den jejího potvrzení.

1.5) Smluvními stranami se rozumí kupující a prodávající společně, dále též mohou být uváděni též jen jako „strany“.

 

Článek II.

Rozsah platnosti

2.1) Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obchodní vztah mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé s platností od data uvedeného níže a nahrazují veškerá předešlá ustanovení. Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchody a objednávky uskutečněné po datu začátku jejich platnosti. Je povinností kupujícího si ověřit v době uzavření obchodu a učinění objednávky jejich aktuálnost. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek v průběhu jednání o uzavření obchodu, prodávající kupujícího o plánované změně informuje a určí, zda bude obchod probíhat dle podmínek platných při zahájení jednání o obchodu nebo na základě podmínek aktualizovaných.

 

Článek III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1) K uzavření kupní smlouvy dojde dohodou stran, kdy po projevené vůli kupujícího vyjadřující zájem zakoupit u prodávajícího předmět koupě (poptávka), předloží prodávající kupujícímu nabídku či se vyjádří, zda požadovaný předmět koupě může kupujícímu prodat, a následně dojde k závazné objednávce kupujícího. Kupní smlouva může být uzavřena v písemné či ústní podobě. Objednávka může být učiněna ústně, telefonicky, e-mailem na adresy prodávajícího (doména valme.cz) nebo prostřednictvím webového formuláře na stránkách prodávajícího www.valme.cz. Prodávající přijatou objednávku kupujícímu potvrdí zpravidla do dvou pracovního dnů od doručení, přičemž uvede, zda je předmět koupě v požadovaném množství, formě a termínu schopen dodat. Bez potvrzení všech vlastností předmětu koupě (objednávky) prodávajícím, nelze z objednávky vyvozovat žádné závazky pro prodávajícího. V případě, že předmět koupě prodávající nemůže dodat v požadovaném množství, termínu či formě, uvede to prodávající v reakci na objednávku a navrhne kupujícímu případnou možnou náhradu. Kupující je pak povinen do jednoho dne pracovního dne od obdržení návrhu náhradního plnění stvrdit, zda s náhradou souhlasí a požaduje ji, v opačném případě objednávka pro nemožnost plnění zaniká bez náhrady. Kupující může zadanou objednávku u prodávajícího stornovat do 5 hodin od jejího odeslání a to telefonicky na tel. č. +420 482 317 356 nebo elektronicky na e-mailové adrese valme@valme.cz. Při pozdějším zrušení (stornu) objednávky je kupující povinen prodávajícímu nahradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zpracováním a vyřizováním objednávky, tj. zejména administrativní náklady přípravy výroby (v sazbě 150 Kč za každých započatých 15 min. práce) a jedná-li se o zakázkovou výrobu, dále i kupní cenu za již zpracovaný materiál. V případě zrušení objednávky a po úhradě vyúčtované kupní ceny, je zpracovaný materiál pro kupujícího možný k odběru v sídle prodávajícího po dobu 3 měsíců od data zrušení objednávky. Nevyzvedne-li kupující takový materiál ve stanoveném termínu, bude prodávajícím bez náhrady zlikvidován. Nezájmem kupujícího nebo nevyzvednutí materiálu ve stanoveném termínu, bude bez dalšího spatřováno jako chování kupujících vyjadřující konkludentní souhlas s likvidací materiálu.

3.2) Kontakty, které kupující použije při obchodní komunikaci, resp. při zadání objednávky, se automaticky považují za potvrzené a ověřené kontakty na kupujícího, které mohou být použity při obchodním vztahu mezi stranami, neuvede-li kupující písemně, že některý z jeho kontaktů nemá být využíván.

 

Článek IV.

Dodací lhůty, způsob platby a sankce

4.1) Termín dodání oznámí nebo potvrdí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky dle čl. III. těchto podmínek. Nebude-li písemně sjednáno jinak, předmět koupě bude dodán, resp. připraven k odběru do 7 dní od data potvrzení objednávky prodávajícím. Předmět koupě, který není skladem, bude dodán v termínu po dohodě smluvních stran.

4.2) Již při zadávání objednávky je kupující povinen brát v úvahu dodací lhůty prodávajícího, čemuž je povinen přizpůsobit své požadavky na termín dodání. V případě, že by kupující požadoval a trval na dřívějším termínu dodání a splnění takového termínu by bylo znamenalo upřednostnění objednávky kupujícího před jiným kupujícím, může být kupujícímu účtován příplatek za expresní zpracování zakázky ve výši 10% z celkové ceny předmětu koupě, minimálně však 1.000,- Kč. O příplatku však musí být kupující vždy informován, což je přijatelné též v ústní formě. Obecně se má za to, že objednávka vyřízená do 2 dní od data jejího obdržení je považována za expresně zpracovanou.

4.3) Za předmět koupě vystaví prodávající kupujícímu fakturu – daňový doklad (do 10 tis. Kč ve zjednodušené formě) v souladu s příslušnými zákonným ustanoveními. Kupující je povinen kupní cenu uhradit v hotovosti, resp. převodem v dohodnuté splatnosti uhradit. Není-li ujednáno písemně jinak, je splatnost faktur stanovena na 7 dní od data vystavení faktury nebo data uskutečnění zdanitelného plnění – kterým je zpravidla datum dodání či odběru předmětu koupě, podle toho, co nastane dříve. Dodání nebo odběr předmětu koupě nebo jeho dílčí části může být zaznamenán a vzájemně potvrzen na dodacím listu, soupisu materiálu nebo předávacím protokole sestaveném za určité, předem dohodnuté období. V případě, že je faktura – daňový doklad vystavován na základě několika dodacích listů, na základě soupisu nebo předávacího protokolu, je zdanitelným plněním den poslední dodávky nebo odsouhlasení soupisu či protokolu.

4.4) Faktury kupující předává v případě platby v hotovosti osobně, nebo zasílá v elektronické formě, to buď e-mailem z adresy valme@valme.cz na známý kontakt kupujícího nebo prostřednictvím datové schránky. Faktury mohou být prodávajícím předány i oprávněné osobě kupujícího. Za oprávněnou osobou kupujícího se rozumí osoba, která s prodávajícím vedla obchodní jednání a uzavřela kupní smlouvu, osoba oprávněná ze zákona nebo osoba zastupující kupujícího ve smyslu ust. § 166 odst. 1 občanského zákoníku, tedy zaměstnanec, v jehož rozsahu činnosti je zastupování vedoucí k uzavření kupní smlouvy obvyklé vzhledem k jeho zařazení nebo funkci (tak jak se jeví veřejnosti).

4.5) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající právo požadovat po kupujícím vedle zákonného úroku z prodlení též smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a kupující je povinen takovou smluvní pokutu uhradit ve splatnosti 5 dní od jejího uplatnění prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy smluvní strany ve vzájemném obchodním vztahu vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku, tedy uplatněním či úhradou smluvní pokuty nezaniká právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4.6) V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ani do 14 dní po splatnosti, vzniká prodávajícímu nárok požadovat po kupujícím navrácení všech poskytnutých slev a bonusů. Takový nárok uplatní prodávající na faktuře a kupující je povinen ho splnit okamžitě, po doručení faktury. Poskytnutou slevou či bonusem se v takovém případě rozumí rozdíl mezi běžnou ceníkovou cenou prodávajícího platnou ke dni potvrzení objednávky a kupní cenou sjednanou mezi stranami, kterou prodávající vyúčtoval na prodlévané faktuře, to i v případě, není-li výslovně na objednávce či faktuře uvedeno, že sleva byla poskytována, čehož si je při uzavření smlouvy kupující plně vědom a uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že se s běžnou cenou před uzavřením obchodu seznámil. Strany se dohodly, že v případě sporu prokáže prodávající běžnou cenu předložením minimálně dvou daňových dokladů ze stejného či blízkého období jako byla uzavřena smlouva mezi stranami, na nichž bude za stejný či obdobný předmět koupě uvedena běžná ceníková cena.

4.7) V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu o více než 3 dny po splatnosti, má prodávající právo zastavit dodávky všech, i již potvrzených objednávek, to až do doby, něž kupující všechny své závazky po splatnosti zcela vyrovná. O dobu takového zastavení dodávek se automaticky prodlužují veškeré termíny dodávek potvrzené prodávajícím. V případě prodlení kupujícího s úhradou závazku o více než 14 dní po splatnosti má prodávající právo odstoupit od všech uzavřených smluv a požadovat po kupujícím náhradu za všechny škody, které tím prodávajícímu vzniknou (náklady na zpracovaný materiál atp.). Kupující není do doby nabytí vlastnického práva k předmětu koupě předmět koupě jakkoliv zcizit, což by zhoršilo postavení prodávajícího jako věřitele.

 

Článek V.

Odpovědnost za vady zboží a reklamační řád

5.1) Prodávající odpovídá pouze za vady zjištěné před nebo při předání předmětu koupě. Kupující je povinen zajistit u předání předmětu koupě přítomnost jím pověřené osoby, která je oprávněna převzít předmět koupě, a která má též vědomosti a znalosti k posouzení bezvadnosti předmětu koupě. Má se za to, že kupující tuto svou povinnost zajistil automaticky, a tedy že na dohodnutém místě dodání a v dohodnutém čase, se nachází vždy osoba kupujícím pověřená (o opaku musí kupující prodávajícího s předstihem informovat). Osoba oprávněná jednat za kupujícího ze zákona, na základě plné moci či jiného pověření, nese plnou zodpovědnost za osoby přebírající předmět koupě a přistupuje ke všem závazkům plynoucím z uzavřené smlouvy ve smyslu § 1892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.2) O vadách je kupující povinen prodávajícího informovat ihned při předání předmětu koupě. Za vady zjištěné později, způsobené nevhodným užíváním nebo skladování, prodávající nezodpovídá. Za vady materiálu vzniklé při výrobě, odpovídá výrobce prostřednictvím prodávajícího. Záruční doba na předmět koupě je prodávajícím stanovena na 6 měsíců od data jeho převzetí kupujícím, pokud není písemně stanoveno jinak. Reklamace se vztahuje jen na ty vady, které jsou prokazatelně vadou jakosti v záruční době. Po převzetí předmětu koupě nelze dodatečně reklamovat množství, tvar nebo rozměry předmětu koupě, neboť kupující je povinen si takové vlastnosti předmětu koupě ověřit ihned při předání a případně odmítnout vadný předmět koupě převzít, nebo ho převzít s výhradou. Reklamace musí být prodávajícímu doručena v písemné podobě. Prodávající do 5 pracovních dní od doručení reklamace vyrozumí kupujícího o svém rozhodnutí, jak bude reklamace řešena. Vady z oprávněné reklamace budou odstraněny či vypořádány bez zbytečného odkladu v rámci možností prodávajícího, nejpozději však do 14 dní od data rozhodnutí o reklamaci nebo od doby výběru práva z vadného plnění kupujícím. Kupující je povinen předcházet vzniku škody či jejímu rozšíření. Reklamace, kterou kupující předloží kupujícímu, musí obsahovat při nejmenším: identifikaci dokladu, na kterém byl předmět koupě zmiňován (faktura, dodací list, číslo objednávky); popis zjištěné vady a projevů; datum zjištění vady; soupis provedených opatření; razítko a podpis osoby oprávněné jednat a kupujícího; kontakt na opravnou osobu včetně e-mailové adresy, na které může prodávající s kupujícím komunikovat ve věci reklamace.

 

Článek VI.

Ochrana osobních údajů, GDPR

6.1) Zadáním objednávky a uzavřením kupní smlouvy kupující konkludentně vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího v souladu s právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající nepředá osobní údaje zejména třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Strany se zavazují k plnění všech povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (směrnice Evropského parlamentu 95/46ES).

6.2) Všechny smlouvy a dohody mezi smluvními stranami, především pak cenové podmínky, jsou předmětem obchodního tajemství a kupující není oprávněn je zveřejňovat či poskytovat třetím osobám pod smluvní pokutou 50 000,- Kč.

 

Článek VII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

7.1) Ostatní ustanovení v těchto podmínkách neuvedená nebo jinak neupravená v uzavřené kupní smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Zasláním závazné objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy podle těchto podmínek, vyjadřuje kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nesouhlasí, nebo jen s nějakou jejich částí, musí o takové skutečnosti prodávajícího informovat písemně předem, načež musí být případná výjimka spočívající v neplatnosti některého ustanovení těchto podmínek prodávajícím kupujícímu písemně potvrzena, jinak se má za to, že tyto podmínky platí bez omezení. Na pozdější vyjádření nesouhlasu kupujícího se zněním těchto podmínek (po zadání objednávky nebo po uzavření smlouvy) nemusí být brán prodávajícím zřetel.

7.2) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupným dokumentem a je povinností kupujícího se s nimi před zadáním objednávky seznámit. Tímto tak kupující prohlašuje, že obchodní vztah podle těchto podmínek uzavírá na základě jeho pravé, svobodné a vážné vůle.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023 a nahrazují veškerá předešlá znění dřívějších všeobecných obchodních podmínek.

 

Jaroslav Valenta, v. r.

jednatel společnosti